Wnioski

Komornik może wszcząć i przeprowadzać egzekucję pod warunkiem doręczenia przez Wierzyciela:

  • - oryginału tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności
  • - dostarczenie wypełnionego wniosku egzekucyjnego

___________________________

Wnioski w formacie *.pdf
 

___________________________

 

Uwaga:

Wniosek należy wypełnić czytelnie; w rubryce wierzyciel należy dokładnie wpisać dane wierzyciela, w sprawach z tytułu pracy należy wskazać numer NIP, PESEL:
W przypadku gdy wierzyciel nie posiada konta bankowego należy wpisać :" przekazem pocztowym na adres domowy";
W rubryce dłużnik proszę podać dokładne dane identyfikacyjne dłużnika, w szczególności imię, nazwisko lub nazwę osoby prawnej, adres (lub wszystkie znane), numery PESEL, NIP, REGON, data urodzenia, imiona rodziców, nr KRS;
Podając podstawę prowadzenia egzekucji należy wskazać rodzaj tytułu wykonawczego, określając także sąd który wydał tytuł, datę i sygnaturę akt;
Należy dokładnie sprecyzować roszczenie, którego wyegzekwowania domaga się wierzyciel, podając kwotę należności oraz ewentualnie datę od której należy liczyć odsetki, o ile takie zostały zasądzone.
Wierzyciel ma obowiązek wskazać sposoby egzekucji, które komornik ma zastosować wobec majątku dłużnika. Komornik jest związany wskazanymi sposobami egzekucji. Kpc przewiduje następujące sposoby egzekucji: z ruchomości, konta bankowego, wynagrodzenia za pracę, wierzytelności, ruchomości, ruchomości: należy wskazać z jakich ruchomości należy prowadzić egzekucję, wskazując konkretne składniki majątku np. samochód osobowy, podając jego numer rejestracyjny jeśli wierzyciel ma taką wiedzę; wynagrodzenie za pracę: należy podać zakład pracy dłużnika; konto bankowe: należy podać numer konta bankowego lub wskazać bank w którym dłużnik posiada konto; wierzytelność: podać podmiot zobowiązany wobec dłużnika, jeśli dotyczy to świadczenia rentowego lub emerytalnego należy podać nazwę i adres tego zakładu; nieruchomości: należy wskazać z jakiej nieruchomości komornik ma prowadzić egzekucję podając jej numer KW i załączając do wniosku egzekucyjnego wyciąg z księgi wieczystej.W
 przypadku, gdy wierzyciel nie posiada wiedzy o majątku dłużnika może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika za wynagrodzeniem.
Wniosek egzekucyjny należy podpisać czytelnie imieniem i nazwiskiem