Obwieszczenie ruchomości

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Diana Kucharska podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-05-2024 r. o godz. 13:00 w Kancelarii Komornika Sądowego w Szczecinie przy ul. Południowej 25B/410 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp. Nazwa ruchomości                      Ilość      Wartość szacunkowa   Cena wywołania
_________________________________________________________________________________
1. DAIMLERCHRYSLER A 160     1 [szt.]              5.000,00 zł                         3750,00 zł
nr rej. ZPL58088, rok produkcji 2001
_________________________________________________________________________________
2. OPEL MOVANO                        1 [szt.]             10.000,00 zł                        7.500,00 zł
nr rej. ZPL42729, rok produkcji 2000
_________________________________________________________________________________
Ruchomości można oglądać na parkingu przed Budynkiem przy ul. Południowej 25b w Szczecinie, w dniu 23-05-2024 r. od godz. 12:00 do godz. 12:45. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię należy złożyć gotówką w kancelarii komornika lub na konto komornika: PKO BP SA O. XIX w Szczecinie 75 14401143 0000 0000 1473 7359 Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy  rawnemu (art. 8672 kpc).

UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.