Obwieszczenie nieruchomości

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Diana Kucharska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 04-12-2023 r. o godz. 9:00, sala nr 136 w Sądzie Rejonowym Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie 70-551 Szczecin, Pl. Żołnierza Polskiego 16 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej odrębną własność, nieruchomość gruntowa, grunty orne, działka nr 22 z obrębu ewidencyjnego nr 4175 Dąbie 175, id. 326201_1.4175.22, położona przy ul. Pastelowej w Szczecinie o obszarze 2,1150 ha, stanowiąca własność ART TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00218055/3 Suma oszacowania wynosi kwota brutto 908.970,00 zł (w tym kwota netto 739.000,00 zł plus podatek VAT w wysokości 23% 169.970,00 zł), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 681.727,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 90.897,00zł. Rękojmię zgodnie z art. 962 §1 kpc należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA O. XIX w Szczecinie 75 14401143 0000 0000 1473 7359 Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać w/w nieruchomość w dni powszednie (po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem) oraz przeglądać akta postępowania w kancelarii komornika, a na tydzień przed licytacją w Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie przy Pl. Żołnierza Polskiego 16. Operat szacunkowy biegłego znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do  licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bezzastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.